Aberdeen: A Flourishing Global Tech Hub in the Race to Net Zero